تبلیغات
صراط خوبان - خــــدای مــا وخــــدای آن هــا

صراط خوبان
 
>

               

                    *بســـــــــم الله الـــــــــــرحـــمن الـــــــــرحیم *

  *لاتــــــــدرکه الابصاروهویـــــــدرک الابصـــــاروهواللطــــــــــــیف الـــــــــخـــــــــبیر*

         *چشم ها اورادر نمی یابندواوست که دیدگان رادرمی یابد واولطیف آگاه است*

                                                      *   ســــــــــــــــــوره انـــعـــــــــــــــــام آیـــــــــــــه 103 *

 

حکایت من ودوست عکاسم«حتمابخوانید»

عرض ســـــــــلام وادب خدمت شـــــــــــــــما همراهان همیشـــــــــــگی این وبــــــــــــــلاگ

منــــــاظره این پســت شایــد یه مقدار با منــاظرات قــبلی متفــــــاوت باشـه واصــــولا نشــــــــه اسمشوگذاشت "مناظــــــره"آخه چنـــدروز پیش رفته بودم پیش رفیـــق عکاســـمون به قصـــدگــرفتن عکــــــس {البته فوری}که یــک سری حـــرف ها درمدت کوتــاهی بین مــــــــاهـــاردوبدل شدکــــــه به نظرم رسید ذکرشون دراین پســــــــــت خالـــــــــــی ازلطف نباش.......

این رفـــــــــیـق ما حـــــــــــدود55ســــــــال ســـــــن داره یعـــــنی تقریبا 34سال ازمـــن بـــزرگتره والحمدلله اهل نمــازووهــیـــــئت و ایــن جورمســــائله ...ومـــن هم بـــدم نمــی اومـــد پولــی روکــه پرداخت میکنم توجیــبــ یک مومن بره............

خلاصه بعدازانجام عکاسی و مشاهده ی قرائن حالیه وگفتن "حــــــــــجــــــکم مقبـــــــــول هــــــای اطــــرافیـــــــــان" فهمیدیم این دوست ما حــــــــاجی هم شده وچند روزه که ازپشـــــــت پنجره های بقیــــــع به پشــــــت میزعکــــــــاســـــــی نشـــــــسته .....خوش به سعادتش

گــرم صـحبت که شدیم حـــاجی ازفضــای اونــجا وخاطــرات شــهرپــیــغمبرمیگفت وهمچنین از افــــــکار شرتــــه های اونجا

ولــی انگار حاجی ما بــین تمام خاطــرات ســفر این حرف اصــلا یـــادش نمیرفت که بارها باخشونت ازاون ها شنیده بود "روح روح مــــــاکـــــــــوشــــــــــی" {برو. برو. این جاچـــــــیزی نیســـــــت وخبری نیست }توجـــــــــــــــهواالـــــــــی الله ....فقط توجه شما به خداباشد

وحــــــــــاجی در کمال ناباوری میگــفــــــــت: از آن ها پرسیدم خداکجــــــــاست وآ نها درجوابم گفتند خـــــــــدا فـــــقط درآســـــــــــمان هــــاست واین جورنیست که خداهمه جاباشد مثلا دراتــــــــــاق باشد درحــــــــــــمام باشد خــــــــــیرفقــــــــط وفقــــــــــط الله درآســــــــمان هســـــــت وبس ای مـــــشرکین !!

متــــاســــــــفانه حاجی ما تمام وقتش یا دوربین به دست است یا موس کامپیوتر بدست ومشغول ترمیم چهره های فتوشابی والا باید درجوابش این چنین میگفت که:

وهوالـــــــــــــــــــــــــــــــذی فی الســـــــــماءالــــه وفی الــارض الــــه وهــــوالحـــکیم العـــــلیم {زخرف آیه 84}

 

خلاصه صحبت کوتاه ماباحاجی شروع شد.................

 

حــــــــــــــاجـــــــــــــی:

 

انگاربین خدایی که ماقبول داریم وخدایی که آن ها میپرستندکیلومترها فاصله است؟

 

مـــــــــــــــــــــــــــــــن:

 

بله حاجی بسیار فرق دارد خدای مابا خدای آ نها وچه خوب شد که دراین سفرتان با افکار این گروه آشناشدید چرا که :

**خـــــــــــــدای ما آن مـــــهربان تـــــرین وبخــــــشنده ترین به تمام هستی است که نیازبه خنده ونوازش ندارد

 

**خـــــــــــدای ماآن نـــوری است که پیدایی آســــمان هاوزمین به اوســت وتجــلی اوهمه جاست بدون اینکه نیازی به جــایی داشته باشد.

 

**خـــــــــــدای ماآن قدرتمـــندحاکـــــــم برتمام نظام هستی است که نیازبه دســـــــــت وپاندارد.

 

**خـــــــــــدای ماآن نامـــــحدو دبی کرانه ایست که فراگیرنده همه ساحل هاست ودروهــــــم وتصـــــــورهیچ کس نمیگنــــــجدوباچشم سردیدن اوممکن نیست وتنها باچـــشــم دل میتوان اورایافت

 

**ومنظورماازحضورخداونددرهمه جاهمان تجلی علم وقدرت واراده اوست که درهمه جاست

 

**و خــــــــــــــدای آنـــــــــها درآسمان هاست وباچشــــــــم قابـــــــل رویت است می خـــنــددوازعـــــــرش چـــــــــهارانگــــــشت بزرگتراست و.......!!!!!

 

 

*حاجــــــــــــــــــــــــــی:

 

واقـــــعــا آن هــــــــــا خــــداراجــســم تصــورمــیــکــنــــــــند؟

 

*مــــــــــــــــــــــــــــن:

 

بله حاجی جان چراکه بنیان گذارفرقه وهــــــــــــابــیـــــت محـــــمدابـــن عبدالوهاب است واو پیروافکارابن تیــمیه است وابن تیمیه میگوید:

نه درکتاب خدا.نه درسنت رسول خدا ونه درگفتاریکی ازگذشته امت اسلام وپیشوایان امت وجودنـــــــــــدارد که خـــــــــدا جسم نیســــــت!!! وصفاتش جسمی وعرضی نیست!!!{التاسیس فی رد اسلس التقدیس ج1ص101}

 

*حــــــــــــاجـــــــــــی:

 

اتفــــــــاقــــــا شنــــــــــیده ام که میـــــــگویند خــــــدا میــخــــــــندد؟

 

*مـــــــــــــــــــــــن:

 

بله کامــلا درست شــنیده اید چــرا که ابن تیمیه در کتاب عقیده الحمویه می نویسد :خداونـــــد میخـــــــــنددودر قیامت با خنده بربندگان خود تجلی میکند

{مجموعه الرسائل الکبری /رساله 11ص451}

 

**وصحیح بخاری نیز ازابوهریره نقل میکند ازپیامبر که :یکی ازصحابه ازمهمانی پذیرایی کردوقتی نزد پیامبرآمدحضرت فرمود:خداوندبه خاطــرمهمانی دیشب خندید!

{صحیح بخاری ج4ص266/صحیح بخاری ج 3 ص210/صحیح مسلم ج6 ص4و.....}

 

*حــــــــــــــاجـــــــــــــــی:

به راستــی آیــا آن هــــــا قائـــــلیــــــــن به نـــزول خــداونـــد ازعـــرش به زمــین هستند؟

 

*مـــــــــــــــــــــــــــــــــن:

 

بـــلــــــــه ابن تیمــــــــیه میگوید :

**هرشــب خـــداوند به آســـمان دنــیا فرود می آیـــــد!!ومیـــــگوید آیا کســـــــی هســت مرابخواندومن اجابــتش کنم وطالــب مغــفرتی هست مــن اورابـــبخشم واین کار را تــا طــلوع فجـرادامـــــه میـدهد واودرادامه میــگوید:کسی که نزول خدا ازعرش رامنکرشودیا به تاویل بردبدعــــت گذار گمراه هست

{مجموع الرسائل الکبری/رساله یازدهم ص451}

 

**وهمچنین ابن بطــوطه درسفــــــــــرنامه خودمینویسد:درمســــــــجـــدجــامع دمــشــق دیدم ابن تیمیه برفرازمنبرمیگفت ان الله یـــنزل الی الســــــماءالدنیا کنزولــــــــــــــــی هذا} همانا خداوندازآسمان به دنیانزول میـــــکند وفرومی آیدهمچنـــــــان که من ازپلـــــه های منــــــــبرپاییـــــــن مــــــــی آیم/

رحله ابن بطوطه ص113

 

*درضــــمن حــــــاجی جان آیــــــــــا ادعــــــای بـــــردیــدن خداباچشــم سر مضحـــک نیست؟


*حـــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــی:

خب مطمئنا خنده داراست چون هرچیزی دبده بشود محدوداست وخداوند هرگزمحدودیتی ندارد مگرآن ها ادعای بر رویت خداباچشم سردارند؟

 

*مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن:

 

بله حاجی ابن تیمیه مینویسد:

**عـــــمـــوم منــــسوبین به اهل ســـــــنــــت براثبات رویت خداونداتفاق نظردارندواجماع سلــف برایــن اســت که ذات اقــدس را در آخــرت باچشــم میتــوان دیدولی دردنیــاقابــل رویــت نیــست!!

منهاج السنه النبویه ج2 ص240

 

**درحالی که لایــدرکــه الابــصــاروهــویــدرک الابــصاروهوالــلطــیف الــخــبــیر....چشم هااورا درنمی یابند واوست که دیدگان را درمی یابدواو لطیف آگاه است

{انعام آیه 103}

 

**ونیز درنهج البلاغه این چنین میخوانیم :لاتــراه الــعیــون بمشــاهــده الــعــیــان. ولکــن تــدرکــه القــلــوب بحــقائـق الایــمــان....چشم ها اورانمیبینندولیکن قلب ها اوراباحقیقت ایمان درک میکنند

{نهج البلاغه ج2خطبه 179ص99}

 

*حــــــــــــــاجــــــــــی:

این حرف هــارابرای باراول است که میشنوم همیشه فکرمیکردم آن هاازمعــارف اســلام غنــی هسـتند چون درشهررسول الله نفس میکشندوزندگی میکنند!!

 

مـــــــــــــــــــــــــن:

نه این تفکراشتباه است وآن هادرکمال ناباوری برای خداوند داشــتــن دســت را فــرض کرده اند وقائــل به اینــنـد که خداونـــد دســـت داردواستــنادشان به این آیه شریـــفه است کــه {ان الذین یبایعونک انمایبایعون الله یــــــــدالله فــــوق ایـــــدیــــــهـــــــم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه ومن اوفی بما عاهدعلیه الله فسیوتیه اجراعظیما.فتح آیه10}

 

خــب بــدیــهــی است اینجا عبارت" دســت خــدا بــالای دســت آن هــا "به این معناست که بیعت باپیامبر صلی الله علیه وآله وسلم یک بیعت الهی است .گویادست خدابالای دست آ نها قرارگرفته است وبه عبارتی قدرت ونصــرت مــافــوق خــداوندیــاری دهــنده مومــنــان است

 

اما درکمال تعجب آنها باکژاندیشی برای خداوند دست فرض کرده اند

{الرساله التدمریه ص90}

 

وبه راســـتـــی چقـــدرفـــرق دارد خـــدای مــابــاخـــدای آن هـــا.......

همان هایی که باتمسک به ظاهربرخی آیات قرآن خود رامدافع توحیدوعمل کننده به آیات قرآن میدانندبدون اینکه تعقل خود رابه کاربیندازند که خداجسم نیست....

راستی کـدامـین خــدالایــق پرستـش هست خــــــدای ما یاخــــــــــدای آن هـــــــا؟

طبقه بندی: حقـیقت توحید، 
برچسب ها: خدای شیعیان وخدای وهابیت، آیاخداجسم است؟، نزول خداوندازعرش به زمین، دیدن خداوندباچشم سر، آیاخدارامیتوان باچشم دید، نقدافکاروهابیت، توحیدوهابیت.وهابیت وخداشناسی.نظروهابیت درموردخدا.،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 8 دی 1391 توسط سیروس بداغی
نمایش نظرات 1 تا 30
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد