تبلیغات
صراط خوبان - درمـــحـضــریــارجـــمکـرانــی

صراط خوبان
 
>

 

مسجد جمکران-قم

 

                                  *بسم الله الرحمن الرحیم*

        * ولقدکتبـنافی الزبــورمن بعـدالـذکـران الارض یــرثهــاعبــادی الصــالــحون*

              * و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم كه زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد *

                                       *ســوره انــبــیاءآیــه 105*

من وجوانی جاهل:«بخوانیددردرا»

عرض سلام وادب واحترام خدمت شماسروران عزیزم

یکی ازخاطراتی که هیچ وقت ازصفحه ذهنم پاک نمیشود گفتگوی چندساعتی من بایک جوان غیرشیعه است که درموردحضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف بااوهمسخن شدم وحرفهایی ازاوشنیدم که واقعا پناه به خدابردم ازشراشخاصی که درلباس عالم دینی به دروغ اتهاماتی رابه شیعه میزنند ومانندعصرمولاامیرالمومنین آن دروغ ها رادرذهن جوانان ساخته وپرداخته میکنند ومذهب غنی تشیع را به زعم وگمان خودشان یک مکتب خیالی ودورازعقلانیت جلوه میدهند که من ثمره اش رادرسخنان این جوان به وضوح میدیدم ثمره ای که جزاین نبود که ما شیعیان راگمراه وبی عقل وخرد بپندارد وماشیعیان را افرادی گمراه بداند و"مدعی" شود که من شیعه اگردست ازمکتبم نکشم درجهل وگمراهی به سرخواهم بردالبته به اوحق میدادم که ازمکتب ما بدش بیاید وماراگمراه بپندارد چراکه سالها عده ای مغرض درذهن اوخوانده بودندکه:ای جــوان :

شیعیان علی قائل به امامت کسی اند که که هنوزبه دنیانیامده است وآن ها ادعامیکنند که 1300سال پیش ازامام حسن عسکری به دنیا آمده است!!

شیعیان علی دورچاهی درجمکران جمع میشوند ودرآن عریضه می اندازندکه امامشان چندین سال درآن چاه گرفتارشده است وآن ها امامشان رادرآن چاه زیارت میکنندواورا ازچاه نجات نمیدهند!!

شیعیان علی دورسردابی در سامراجمع میشوند وبرای امامشان قاطر واسبی مهیا میکنند تا امامشان براوسوارشود وهمیشه آماده باش هستندتاامامشان ازآن سرداب ظهورکندوازاین قبیل حرف های دروغ ومن درآوردی!!

واقعا ازشنیدن این حرف ها هم ناراحت میشدم وهم خوشحال ناراحت ازاین که چراباید اینگونه تبلیغات ضد یک مکتب غنی صورت بگیردوعده ای ازصراط حق جابمانندوخوشحال ازاین که آن قدرما شیعیان غنی وقوی هستیم که کاربه جایی رسیده است که دشمنان ما راهی به جز کتمان واقعیت درپیش ندارند واین بزرگترین پیروزی برای یک مکتب است که هیچ گونه عیبی برای دشمنانش نداشته باشد

وامــــا دراین پــست گوشــه ای ازایــــن گفــتــگو رادراخــتیــارشـــمـــادوســتــان قرارمیــدهــم انشاالله کــه مـوردتــوجه حضــرت بقیه الله وهمه شمادوســتداران امام زمان روحــی وارواحــنا لــتراب مقــدمه الفــداه قــراربگــــــیرد.

 

 

مـــدعــــــــــــــی:

شــما بــه چــــــــــــه دلــیلــــی میــگوییــدامام زمــانــتان بــه دنیــاآمــده اســـت وامام حســن عســـــکری فرزندی به نام مـــــــهـــــــــــــــدی داشــته است؟

 

مـــــــــــــــــــــن:

دلایــل مــا   زیــاداســت اما میــشود!!دلایــل شما بر نفی فرزند امام حسن عسکری را بشنوم؟

 

مدعـــــــــــــــــی:

 

دلیل مــن ســخن ابــن تــــــــــیمــیه اســت که اوازتاریــخ طــبری نـقل میــکند که شخــص حضرت مهدی به دنیانیامده اســـــــــت ودرسالهای قبل ازظهــــــــــوربه دنــــــــیا مــی آید........

 

مــــــــــــــــــــــن:

 

**دوســـت مــن این حــرف شما یکــی ازداغ تــریــن شبهه های" فرقه وهــابــیـت" درمورد امام زمان روحی له الفداه اســـت کــه آن را ابن تـــــــیمـــــیه در کتاب" منهاج السنة" مطـــــــرح میکند :

 و این درحالی  است  كه  در  این کتاب  9 جلدی بیش از 9با ر تصریح شده  که امام حسن عسکری  فرزند  دختر یا پسری  نداشته است!!!!  از جمله   جلد 4  صفحه 87  و تمام این موارد را به محمدابن  جریر طبری  در قرن   سوم   نسبت  داده  شده  است  اما   در این ارجــــــــاع ، شماره مجلد و صفحه کتاب طبری ذکــــــــــــر نشــــــــده اســـت .

 


**ولــی دوســت مــن دوســت دارم وخـــواهــــش میکنم که این کتاب{تاریخ طبری} راخـودت بخوان ودرهــوا وبــدون تحقیق حرف بقیه رانپذیر اگر خودت کتاب یا حتی نرم افزارتاریخ طبری را ازاول تاآخرمطالعه بفرمایی و وقت بگذاری برای آن میبینی که طبری "هـــــــــرگـــز" اشاره نکرده که امام حسن عسکری   فرزنــدی نداشته است و این استدلال های ابن تیمیه به منبع کتاب طبری کاملا بی اساس است .

 

تاریخ طبری در حال حاضر با انواع چاپ های مختلف موجود است و حتی نرم افزار آن هم وجود دارد شما میتوانی رجوع کنی تا به این حرف من پی ببرید ومن تمنامیکنم خـــــــــــودتان آن کتاب رامطالعه بفرمایید.

 

 

**ونکته دیگر در رد این سخن به عرض شمابرسانم که در کتاب الاصـــابه المــــــهدویه اسامی 112نفرازبزرگان اهل سنت ذکرشده است که به تولدامام زمان تصریح کرده اند که مقام بیانش نیست وشمااگرطالب حقیقت هستیدمیتوانیدبه این کتاب رجوع کنید....

 

مـدعـــــــــــــی:

 

بله من میپذیرم که این کتاب را هـــــــــرگز مطالعـــــه نکــــرده ام و چون طـــــــبری تاریخ نویس بزرگی بوده است به سراغ بررسی کتاب او نرفته ام واین حرف رابدون تحقیق پذیرفته ام وآن را ازاعتقادات خود به حساب آورده ام که یقینا میپذیرم که کارم اشتباه بوده است ومطمئنا سراغ این کتب خواهم رفت وسعی میکنم ازاین به بعد بدون تحقیق سخنی رانپذیرم انشاالله.....

 

 

مــــــــــــــــن:

خداراشـــــــکرکه خودتان این رامیپذیرید که بدون تحقیق حــــرف های بی محتوایی راپذیرفته اید وجزعقایدتان قرارداده اید وچه زیباست این سخن که فاصــــــــله "حـق" و"باطل" 4 انگشت است

 

مدعـــــــــــــــی:

حال شما شیعیان به چه دلـــــــــیلـــــی وجودامام زمان راازمسلـــــمـــات به حـــــــــساب می آوریدآیاادلـــــــــه ای دردست دارید؟

 

مـــــــــــــــــــن:

دوسـت من ادلـــــه ما بســــــــــــیارزیاداست وســــــــــــعی میکنم چندادله رابیان کنم

 

**اولا ازنظـــــــــرعــــــــــقلی:

در علم كلام به اثبات رسیده كه هیچ گاه زمین نمى تواند از حجت الهى، خالى باشد. و در روایات هم به این مطلب تصریح شده لو بقیت الارض بغیر امام لساخت گر زمین بدون امام باشد، فرو مى رود و نابود مى شود{ اصول كافى، ج 1، ص 179}


 

نتیجه این سخن این است كه حضرت مهدى (علیه السلام)، قبل از شهادت امام حسن عسكرى (علیه السلام) تولد یافته و به مقام رفیع امامت رسیده اند، و گرنه زمین از حجت و امام خالى خواهدماند

 

وامادلایل نقلی بسیارزیادهستندکه بیش از780 روایت برزنده بودن امام زمان ذکرشده است واندیشمندان نام افرادی ازاهل سنت رابیان کرده اند که قائل به زنده بودن امام زمان هستند 

 شمامیتوانید به این کتب مراجعه کنید:

{الزام الناصب، علی یزدی حائری، ج 1، ص321 تا 340؛}

{دادگستر جهان، ابراهیمی امینی، ص 118 تا0 12}

 

 

واماچندمـــــــــــــوردازروایـات:

 

 

 

 

**ابن جوزی كه از علمای معروف اهل تسنن و حنفی مذهب است، پس از بحث در حالت حضرت مهدی(عج) و نقل روایات رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ درباره آن حضرت می‌گوید: این اعتقاد امامیه صحیح است كه حضرت مهدی موجود زنده است {ابن جوزی، سبط حنقی، تذكره الخواص الامه، ص 365، اعلمی، بیروت}

 

 

**امام عسكری(ع) قبل از ولادت فرزندش امام مهدی(عج) از ولادت حضرت خبر داده بود،‌ از جمله به عمه اش "حكیمه خاتون" فرمود: "در شب پانزدهم شعبان فرزندم مهدی از نرگس خاتون متولد می شود

{منتخب الاثر، ص 398 و 399}

 

 

**احمد بن اسحاق می‌گوید: از امام ابو محمد حسن عسكری(ع) شنیدم كه فرمود: "حمد و سپاس خدای را كه مرا از دنیا نبرد تا این كه جانشین من و مهدی موعود را به من نشان داد. او از حیث ویژگی های جسمانی و اخلاقی و رفتاری شبیه ترین انسان ها به پیامبر خدا(ص) است. خدا مدتی وی را در حالت غیبت نگهداری می‌كند و سپس ظاهر می‌شود و جهان را از عدل و داد پرمی‌كند{ بحارالانوار، ج 51، ص 161.}

 

 

**ابراهیم بن ادریس می‌گوید: امام ابو محمد عسكری(ع) گوسفندی را برای من فرستاد و فرمود: "این را به جهت ولادت فرزندم "مهدی" عقیقه كن و به خود و خانواده ات بخوران {بحارالانوار، ج 52، ص 22.}

 

 

 

**احمد بن حسن بن اسحاق قمی می گوید: وقتی كه امام مهدی(عج) متولد شد، نامه‌ای از امام عسكری(ع) به من رسید كه حضرت مرقوم فرموده بود: فرزندی برایم متولد شده است. این موضوع را مخفی بدار، زیرا جز برای دوستان و نزدیكان ما آن را اظهار نخواهم كرد{اثبات الهداه، ج 6، ص 436} {دادگستر جهان،‌ ص103}

 

**سعدبن عبدالله قمى در زمان حیات امام حسن عسكرى (علیه السلام) با جمعى براى زیارت امام حسن (علیه السلام)به سامرا رفتند، در طرف راست امام كودكى را مشاهده نمودند كه مانند ماه درخشان بود. پرسیدند: این كیست؟ فرمود: مهدى قائم آل محمد (صلى الله علیه وآله وسلم)است. {الزام الناصب ج 1 ص 342}

 

 

وروایات فراوانی که مجال ذکرشان نیست که گواه بربه دنیاآمدن حضرت دارند

 

مدعــــــــی:

چگونــه ممـکن است خداوندامـامت رادروجود کودکی  نابالغ قراربدهدآیااین امرامرعجیبی نیست؟

 

مــــــــــــــــــــــــن:

اولا :

ملاک در"امامت" داشتن یک قابلیت ذاتی است که این قابلیت ربطی به سن وسال ندار د وومسئله امامت فعل خداوندبوده ومیباشد

 

 

وثانـــــــــــیا:

 امام زمان اولین شخصی نبودکه به این مقام درسن کودکی نائل میشودونه تنهااین گونه پیشوایی دربین ائمه علیهم السلام دارای سابقه بوده بلکه درسلسله نبوت نیزمواردی ازآن وجود داشته است که من چندموردآن رابرای شمابیان میکنم:

 

1.نبوت حضرت عیسی ازابتدای تولدکه خداونداززبان اواین چنین میگوید:قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا{مریم.30}

 

2.اعطای نبوت به حضرت یحیی دردوران کودکی که خداونددرقرآن میفرماید:یایحیی خذالکتاب بقوه وآتیناه الحکم صبیا{مریم 12}

 

3.امامت حضرت جواد علیه السلام دردوران خردسالی

 

4.امامت حضرت هادی علیه السلام دردوران خردسالی

 

وثالثـــــــــــا:

درتاریــخ امامت شیــعه اگرامــامانی درسنین نورســی ادعای امــــــامت رامطرح کرده انددرعلم وعمل وگفتاروکردارآن چه رامقــتضای امــامت بوده است رابــــــــروزدادندوهـــــــــرگزدرانــــــــــــــــــجام امــامــــت دچــــارمشــــکل نشــــده ودرمواجهه بامخاطبانی که درصدد آزمودنشان بودند دربن بست علمی قرار نگرفته اندواین گونه معـــــلوم میگرددکه امامــــت میراثــــی است آسمانی برای جمعی ازبندگان بندگان برگزیده که درآن مســـاله ســـن مطـــــــــــــرح نمـــیشود

 

مدعـــــــــــِی:

دلایل شماروشن هـــــــــــستندولی چه فایــده ای برای شـــــــما شیعــیان میتواند داشته باشد امامـــی که درغیـــبت به ســـرمیبرد ودربین شـــــــــمانـــــــــیست؟

 

مــــــــــــــــــن:

 

اولا:

بحث فوایدامام زمان مانند بسیاری از مسائل رازآمیز دیگرچنان با اصرارالهی دیگر آمیخته شده است که شایدنتوان همه اسرارآن راکشف کرد والبته روایات فراوانی وجود دارند که خداوند زمین راهرگز بدون امام  رها نکرده واگر این چنین شود نظام عالم مختل میشود وزمین است که آن  اهلش رادرخودفرومیبرد وطبق این روایت فیض وجودامام حتی درحالت غیبت هم برگستره تکوین واهل زمین استمرار می یابد

 

 وثانـــــــیا :

ازجمله فواید امام زمان این است که ایمان به امامی که هرآن امید به قیام اووظهور اومیرود شخص را درحالتی ازآمادگی تام قرارمیدهد که باجدیت فراوان درراه اهداف ومقاصددین استقامت ورزیده وسخت کوشانه در طریق اصلاح امر خود وجهان پیرامون بکوشد

 

وثالثــــــــا:

 امید به امام زنده مهم ترین پشتوانه روحی برای منتظران است که وظایف خود را خوب انجام بدهند وسرخوردگی ونا امیدی را ازخود بزدایند وهرلحظه در انتظار به سرببرند.

 

مدعـــــــی:

من بارها شنیده ام که شما شیعیان کنارسرداب و بر سرچاه جمکران منتظر امام زمانتان نشسته اید.این حرکت شما بسیار مضحک است...

 

 

مــــــــــــــــــن:

بله واقعا اعتقادبه سخنانی که شما  شنیده اید بسیار مضحک است اما بهتراست شما به این حرفای ازخودساخته عده ای جاهل گوش نکنید ودرپی واقعیت باشید چرا که واقعیت این است که:

 

اولاً:

 سرداب مقدسه برای شیعه قداست دارد چون محل زندگی آقا امام هادی ، امام عسكری و آقا ولی عصر علیهما السلام و محل عبادت آن بزرگوار بوده است .

ثانیا:

این كه آقا امام زمان در آن‌جا غائب شده باشد ، هیچ عالم شیعی و حتی جاهل شیعی هم به این اعتراف ندارد .

 

ثالثا:

 آن‌چه كه ما در این باره می‌بینیم ، فقط علمای اهل سنت آن را آورده‌اند . خود آن ها شبهه را مطرح كرده‌اند و طبق همان شبهه شروع كرده‌اند علیه شیعه حمله كردن مثلاً می‌بینیم كه ابن خلدون همین عبارت را در مقدمه‌اش ، ص352 دارد . بحث سرداب را پیش می‌كشد . ابن خلكان همین تعبیر را وفیات الأعیان ، ج1 ، ص372 دارد . ولی در كتاب های شیعه شما میتوانید به كتاب معجم احادیث المهدی ، ج1 ، ص 364 مراجعه کنید که بالاتر از پنجاه حدیث از شیعه و سنی ایشان نقل كرده است كه محل ظهور حضرت مـــهدی نه سامرا است و نه كربلا و نه سرداب است بلكه محل "ظــــهور حـــــضرت در مــــــــــكه و بین ركــــــن و مـــقــــــام است "

 

واما صحبت از"چــــــــــاه جمـــــــــــــــکـــــــران "کردید که باید:

به  شما متذکرشوم که هیچ عالم وحتی جاهل شیعه قائل به این نیست که امام زمان روحی له الفداه درچاه جمکران حضور دارند واین سخن تهمتی بیش به شیعیان نیست واگرشما شیعیان را در بالای چاه جمکران دیده ایداین کارشان فلسفه ای دارد واین کارشان به امرپیشوای مکتبشان است که ایشان { حضرت صادق ـ علیه‌السّلام }میفرمایند: هرگاه تو را حاجتی بسوی خدای تعالی باشد یا از امری خائف و ترسان باشی در كاغذی بنویس پس نامه را در بندقه‌ای از گل (مشتی گل) بپیچ و در میان آب جاری یا چاهی بینداز كه حقتعالی بزودی فرج كرامت فرماید

{مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی ص 1081 به نقل از تحفه الزائر}

 

و به خاطر همین روایت وروایات مشابه است که چاه‌ های امروزی مانند چاه آبی که در کنار مسجد جمکران حفر شده برای عریضة حاجات مورد استفاده قرارمی گیردبا این تفاوت که چاه جمکران به خاطر فضای معنوی وروحانی فوق العاده این مسجد به صورت ویژه مورد استفاده شیعیان قرارمیگیردو اصالتاچــــــــاه جمکران "مــــوضــوعــیـــت" نداردبلکه "طــریقــیـــــت" دارد

                                          


طبقه بندی: حقیقت مهدویت، 
برچسب ها: دلایل شیعه بروجودامام زمان، امامت درسن کودکی، چگونه میشودخداوندامامت رادرکودکی نابالغ قراربدهد، فوایدامامی که درغیبت است، آیااعتقادشیعیان این است که امام زمان درچاه جمکران است یاامام زمان درسرداب مخفی شده است، آیاامام زمان زنده است.آیاامام زمان به دنیاآمده است.داستان چاه جمکران چیست.نقدافکاروهابیت.، چراشیعیان درچاه جمکران نامه می اندازند.آیاشیعه یک مذهب غیرعقلی است،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 دی 1391 توسط سیروس بداغی
نمایش نظرات 1 تا 30
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد