تبلیغات
صراط خوبان - درجــســــتـــجـــــوی حـــــق

صراط خوبان
 
>

                     


حـرف هـای دلم  «قامت قلم شکست...»

درسـت  اسـت  که  انگشتــهایم  با فشــار عجـیبی  قلـم  را  بردل  کاغــذ می کــشاند و جــسم  خاکــی ام  درقــفس  تنگ  وتاریــک دنــیای فانی محبــوس است وراه  به  جایی  ندارد   ولــــــی  باورکنـــید  همــــه  وجودم  در شــهــر مدیــنه  گم شــده است......انگارخــودم ودلــم  رابالای سررســولی میبــینم که لحــظات آخرعمـــرش راسپری میکند

خــــــــــــــوش بــــــــــــه حـــــــــــــــــــال دلـــــــــــــــــم..........

چه جــایــی  پروازکــرده  است  و بالای  ســر چه  بیــماری  نشــســته است ....حرارت  تــب  لحظــه به لحــظه  رو به    فــزونــی  اســت   وتــوان  را  ازتن  پاکــش  سلـب کرده  است به  سخــتی نفس  میکشد و ســـخن  میگوید   همــه   دور  و بــرش را احــاطــه  کــرده اند  هـــرکـــس   چــیزی  میگــوید  ونظــرش  را ابراز میــکند  انگــــار  امــیدی   به  بلند شــدنـــش  ندارند....       ولی باصدای ملــــکوتی   بـــلال  بار دیگر تکیــــه  به" بازوان   علی"  میــــکند و بلند میــشود تا  بار   دیگر  راهی   مسجد   و محراب  شود  من  از کشیده  شدن  پــــاهـــای  مبـــارکش  به  روی زمیــــن ازفاصله مـــــنزل تا مسجد فـــــهمیـــدم  این آخــریــن نــــمـــازی است که امــت به امامـــت او میخـــــــوانند  و توچه  میدانی  نماز آخر  رسول چیست.......و وداعش  با مدینه  چقدر دردناک  است......

دردنــاکـــی اش  را بــــــاید  در  اشــــکـــــــــــ   هـــای   دخترش   فاطـــــــــمه   سلام الله علیها   جســـــتجـــجو کرد

سخنان پایانی اش لحظه به لحظه چهره علــــــــی راشـکسته ترمیکند.....مگـــرباورنداری کمرعلی زمانـــی شکسته میـــشودکه پلک هـــای خسته ی  برادرش رسول خدا راروی هـــم ببینـــدوشــــاهـــــد شــــهادت اوباشد

کـــــــلامـــم راپس میــــگیرم واین چنیــن میــــنـــویـــســم:

نه تنـــــــها کــمر عـــــلــی  بلکه  کمر124000  پیغمـــــبر ازآدم تاخاتم  زمانــی  شکســته  شد   که  آن  مـــرد بــــــالای  سر  رســول خدا این چنیــــــن گفت: " ان الــــــــــرجــــــــــــــــــل لیــــــهجــــــر"

این ســخن عــرش را لـــرزاند و قلــــب مـــلائکه الله راشکســـت ولرزه به بدن خوبان خدا انداخت !! باور نـداری   درالفاظ این  سخن ریــزشو  تابــبینی مصــیبـــت  ازکجا شروع شـــد و هتک حرمـــت ها از کجا ریشه دوانید......

بغضــــــــــــــــــ    راه گــــلــــــــــــــــــویم     رابســــــته    اســــــــــت ....

انکارقامــت قلــمم ازدرج این مطــالب شکــسته است وصــرفا می ســـوزدو مینویسد....   ای قلــــــم  قامــتت  شکــسته  بــاد اگرنــنویــسی ازسبــط اکــبرش وننــویســی ازعــالم خــانــواده اش بـــنویس که ازآنانی که که:

یکیــــــشــــــــــان کـــــریم است وآن یکــــــی رئــــوف....

یکی اســــیرهمدم اســـت وآن یــــکی اسیرمـــیزبان.....

یکــــی غریــــب خـــانه اســـت وآن یکــی غـریب وطن....

یکی فرزنـدزندانی خانه وآن یکــی پسرزندانی بــــغداد....

زبانم قاصراست مثل همیشه کم ماوکرم شما.....

و اما بعد  به مددازامام رضا«صلوات الله علیه»به بررسی  قرآنی  و  روایــی وتاریخی دومسئله می پردازم که انشاالله  امیدوارم موردتوجــه امام زمــان«روحی وارواحناله الفداه» وهمـــه شمــاخوبــان قرار  بــــگــیرد.                                         

میگفت:

چراشــماشــیعــیان  حســن  و حســین  رافرزندان   پیامبر  میدانید مگر  انان فرزندان  علـــــــی نیستند...

ادامه مطلب...

مــــــــــن:

اینکه  شـــــــما  این  تفکر را خصوص  شیعیان  میخوانی  نشان  ازبی  اطلاعیتان  از کتـــــاب خدادارد انگار تا به حال قرآن خدا  رابازنکرده اید  و سنت رسول خدا  را به  بادفراموشی سپرده ایدو گفتار  بزرگانتان  راندیده اید ویا نخواسته اید ببینید

 

مدعــــــی:

کجای قرآن گفته  است  حسن و حسین  فرزندان پیامبرند.کجا  سنت رسول الله  تفکرات غلط شمارا تایید میــکند چرادروغ میگـــــویید......!!

 

مـــــــــــــن:

اولا:

بدون تامل  و اندیشیدن  به کسی  تهــمت  دروغ  نزنیــد که  گنــاهی  بسی  سنگین  است

 

ثانیا:

این آیه  قرآن  است  که  میفرماید: ووهبـــنا له  اســـحاق  ویعقــوب  کلا هدینا ونوحا هدیناه  من  قبـــل ومن ذریتـــه  داوود وسلیــــــمان  وایـــوب  ویوســـف  وموســـی  وهرون  وکذلک  نجزی  المحـــــــسنین وزکــــــریاویحیــــــی وعیــــــسی....{انــــــــعــــــــــــــام 84و85}

**ومابه  ابراهیم اسحاق  ویعقوب  راعطا نمودیم  و همه  رابه  راست  هدایت  کردیم  ونوح  را نیز پیش  ازابراهیم  واز فرزندان  ابراهیم: داوود و سلیمان  وایوب  ویوسف  وموســــــــــی  وهارون رانیزهدایت نمودیم واین چنین  نیکوکاران  راپاداش  میدهیم  وهمچنین  ازفرزندان   ابراهیم زکریا  ویحیی وعیسی.....به راه راست هدایت کردیم**

 

این آیه به روشنی  گواهی  میدهـتد  حسن   و حسین   هم فرزندان  پیغمبرند   مگر نمیدانی  عیسی  که برای اوپدری نبود    دراین آیه  پسرابراهیم   خطاب شده است !! بدان  که انتساب   عیسی  به  ابراهیم  تنها  به خاطر مادرش حضرت مریم است !!!! حال  چگونه غلط است  ماحسن وحسین راذریــــــه پیغمبربشمـــــاریم

 

این سخن تنها سخن من نیست  بلکه  عالم  بزرگ  شما  جلال الدین سیوطی درکتابش همین مطلب  رابه  طور کامل  بیان  میکند

{درالــمــــــــــــنــــــــثورج3ص28چاپ بیــروت}

 

ثالثا:

این آیه ای  دیگر  از قرآن  است که میفرماید:

 فمــن  حاجــک  فیه  من  بعــد ماجــاءکــ  من العــلم  فقــل تعالوا ندع  ابناءنا وابناءکم  ونساءنا ونسائـــکم  و انفسنا و  انفسکم  ثم نبتهل فنجعل لعنه الله علی الکاذبین {آل عـــــــــمـــــــــــــــران 61}

**هرکس  با تو در مقام  مجادله  برمی آید پس ازآن  که  به  وحی  خدا  آگاه  گشتی  بگو: بیایید فرزندان ما ووفرزندان  شما  وزنان ما  وزنان  شما  وجان های ما  وجان های شما   رافراخوانیم سپس یکدیگررانفرین نماییم ولعنت خدارانثاردروغگویان سازیم**

 

آیه فوق  آیه مباهله  است  میدانید که  پس  ازمناظرات  رسول خدا  بامسیحیان نجران ولجاجت ورزیدن آنان این آیه نازل شده است که خدای حکیم دراین آیه   دستوربه   لعن ونفرین   میدهد وپیامبرواهلش  را فرمان  میدهد  تااین دستوررا عملی کنند   اگرنمیدانیدبایدبدانیدکه تاریخ شیعه وسنی گواهی میدهندکه مصادیق آیه کسانی نبودند  جزامیرالمومنین  علی  ابن    ابیطالب وفاطمه الزهراءوامام حسن وامام حسین علیهم السلام  دراین آیه پسران رسول خدا همان حسن وحسین هستند وچگونه میشود  که شما   بپنداریدما  شیعیان  سرخود  حســن  وحســین رافرزندان  پیغمبر  میشماریم

 

مدعــــــــــی

کجاییند  اسناد اهل  سنتی  که  شما از  آن ها  دم  میزنید.....

 

مـــــــــــــن:

اولا:

جلال الدین  سیوطی  به  نقل  از  حاکم  وابن  مردویه  وابونعیم   ازجابرابن    عبدالله چنین نقل میکندکه مراداز:

انفسناوانفسکم:رسول الله صلی الله علیه وآله  وعلی علیه السلام

 وابناءنا:الحسن والحسین

ونساءنا:فاطمه

 {درالــمــنثــــورج2ص39چاپ بیروت}

 

دوما:

فخـــرالدین  رازی  در تفســـیر  خـــود پس  ازبیان  روایــت  سابق  میگــوید:   واعــلم  ان  هذه الروایه  کالمتفق  علی  صحتها  بین  اهل  التفسیر و الحدیث  {تــفــسیرمفــاتیــح الــغیـــــــــب ج2ص488}

یعنی این روایت  حدیثی  است  که اهل تفسیر و  حدیث  برصحت  آن اتفاق   نظر دارند

 

ودرادامه  جناب فخـــررازی  مـــی نویسد: آیه  یاد شده  گواه  این معناســـت که حسن وحسین فرزندان  پیامبربودند زیرا قـــراربــود رسول خــــدافرزندان خود را  فرابخواند .پس  حسن   وحسین رافراخواند

{تفــســیــــــــرمفــــــــاتیح الغـــــــــیب ج2ص488}

 

سوما:

ابو عبدالله   قرطبی   نیز  در  تفسیر  خود اینگونه   آورده  است  که : ابناءنا دلیل  علی  ان  ابناء البنات یسمون ابناءنا{الجامـــــــــع لاحکـــــــــــام الــقــــــــــرآن ج4ص104}

یعنی ابناءنادرسخن قرآن {درآیه ای که ذکرشد}گواه آن است که فرزندان دخترانسان فرزندان انسان قلمدادمیگردد

 

مدعــــــــــــی

تابه حــال  این حــرف ها  را  ازکــتب  خودمــان نشنیــده بـــــــودم آیامیشودروایاتی هم برتایید حرفتان اقامـــه کنیـــــدکه اثبات شودحســـــــــــنین پســــران پیغمبرند...

 

مــــــــــــــــــن

بله روایـــــــــات فراوان اســـــــــت ومن به چند مـــــــــــــــــوردآن رابــــــــرایتان بیان میکنم:

 

اولا:

رسول خدادرموردحسن وحسین فرمود:هذان ابنای من احبهما فقداحبنی

{تاریخ مدینه دمشق نگارش ابن عساکر.ترجمه الامام الحسین ص59حدیث106}

حسن وحســـین دوفرزندمن هستندهرکه آن دورا دوست بداردمن رادوست داشته است

 

وثانیا:

رسول خدا بااشاره ای به سمت این دوبزرگوارفرمود:ان ابنی هذین ریحانتی من الدنیا

{ترجمه الامام الحسین ص62}

این دوفرزندمن دوریحانه من دردنیاهستند

 

وموارددیگرکه نشان میدهد مسیرمــــــــــــــــاشیعیان مسیرتنها حــــــــــــــقــی هست که بشــررا به  کــــمال میـــــرســانـد!!

 

مدعــــــــــــــی

چگونه میشود درمیان  این  همه  مسلـــمان  فقــط  شــما شیعیان  درمسیر  "حــــــق" باشید درحالــی کــه شمـــا  جــــزء اقلیت ها  هستید و این  همه  مخــــالف  درســراسر  دنیا  دارید؟

 

مـــــــــــــــن

اولا:

نظربه  اینکه  هر جا اکثریت  باشد پس  همان  جا هم  حق  وجود دارد خلاف  قرآن است مگراین آیات رانشنیـــده ای که خداوند میفرماید:

 

**ولاتــــجداکثـــرهم شـــــــــاکرین.

اکثرآنان راسپاسگذارنخواهی یافت{اعراف18}

 

**ان اولـــــــــــیائه الاالــمتــــــــــــقون ولــــــــکــن اکثــرهــم لایــعلــمون.

اولیای وی نیستندمگرپرهیزکاران ولکن اکثرآنان نمیدانند{انفال34}

 

**وقــــــــــلیل من عـــبادی الشــــــکـــــــــــــــور.

واندکی ازبندگان من سپاسگذارند{سبا13}

 

ثانیا:

 ** امــروزه جمـــعــیت مسـلمـانان بــه نسبت منـکران اسلام یک شــشم است !

 

**اکــثرســـاکنان خـــــــاوردوردرحال حاظــــــریابت پرست هستند یاگـاوپــــرســت!

 

**چین باجمعیـتی بیش ازیک میلیاردنـفریکی ازاردوگاه های الحـادی کمونیسم است!

 

**هندوستانی که حدودیک میلیاردجمعیـت دارداکثرمردمانـش گاوپرست وبت پرست اند!

 

ثالثا:

گذشته از قلــیل بــودن  پایــه گـــذاران علــــــوم اسلامــــی  غالـبـــــا شیعه بوده اندازجمله:

** ابـــوالاســوددئلــــی پایه گذارعلم نحو

**خــــلیل ابن احـمــــدپایه گذارعلم عروض

**ابوعبدالله محمدابن عمران کاتب خراسانی ازپیشتازان علم بلاغت

 

**وافرادفراوان دیگری که میتوان برای اطلاع دقیق به کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه مراجعه کرد

 

مدعی:

باتوجه  به این  همه  ادله  .استدلال  به  اکثربودن دلیل  مضحکی  است  چرا که  اگر اکثر  راه حق رامیروند  پس  باید  همه  مسلمین  دست  ازاسلام  بکشند.وبه کفربپیوندند

 

مــــــــــــــــــــن:

بلـه درسـت اســت و نمیتوان نتیجه گرفت چــون شیعــیان یک ششــم اهل سنت هســتند پس درمسیـرحق نیــستند خیراینگونه نیست

 بلکه به قول مولاامیرالمومنین درجواب شخصی درجنگ جمل که ازاوپرسید یاعلی چگونه ممکن است مخالفان تو که اکثریت راتشکیل میدهندبرباطل باشندفرمودند :ان الحق والباطل لایعرفان باقدارالرجال .اعرف الحق تعرف اهله .اعرف الباطل تعرف اهله .....حق وباطل رابامقدارپیروان شناخته نمیشوند.حق رابشناس اهل آن راخواهی شناخت .باطل آن رابشناساهل آن راخواهی شناخت....


 

پس  دوست عزیز شـما هـم  حق رابشناس لا جـرم پیروانش راهم خواهی شناخت!


طبقه بندی: فرزندان رسول خدا، 
برچسب ها: آیاحسن وحسین فرزندان بیامبرند.چراشیعیان می گویندامام حسن وامام حسین فرزندان رسول الله هستند.اسناداهل سنت درموردذریه بیامبر.فخررازی واثبات اینكه سن وحسین فرزندان بیامبرند.اقلیت شیعیان.آیاشیعیان حق هستند.جمعیت شیعیان.، اگرشیعه حق است بس چرااقلیت است.، شبهات اهل سنت.شبهات وهابیت.نقدافكاروهابیت.نقدافكاراهل سنت.اهل سنت جاهلان به قرآن.،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 22 دی 1391 توسط سیروس بداغی
نمایش نظرات 1 تا 30
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد