تبلیغات
صراط خوبان - بــه راستی جــواب چیــست؟

صراط خوبان
 
>

 

                       

 

                                        

 شاخص حق وباطل

دوســتان ســــــلام

به راســتی  عقل  حــــــــجـــت  خـــــدا بر انسان هااست  واورادرروز قیامت   به   مدرکات  عقلی  عقاب  وثواب  می دهد اگر خلاف عقل چیزی رابپذیرید درمحضرالهی هیچ عذری نخواهیم داشت و لذاازجوانان وفرهیختگان همه مذاهب انتظارمیرودکه دین ومذهب خودرابااین مایه گران بهامحک بزنند سپس قضاوت نمایند

حقیر دراین پست ازوبلاگ چـــندســـــوال ســــاده مطرح میکنم تابیش ازبیش همه برادران عامه اهل سنت و خصوصا اقایون وهابی به تنـــــــــاقـــــضـــات دراعتقادات خودپی ببرند امیدوارم مطالب این پست موردتوجه تمام رهروان حقیقت قراربگیرد

 

ســــــــوال اول

 

.پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) درراه بازگشت ازحجه الوداع درحالی که جمعیت حاجیان به منطقه غدیررسیدند فرمود انان که جلو رفته ان بازگردند و انان که پشت سرهستندبرسن سپس فرمود تاجهازشتران راروی هم گذارندومنبری بلندبه وجوداورند سپس خطبه غدیر راایراد فرمود.با همه ی این شرایط ومقدمات ایا معقول است که کلمه ی مولی دراین خطبه به معنای دوست باشدوپیامبر(صلی الله علیه واله)به خاطراختلاف شخصی یک نفرباحضرت علی(ع)این خطبه راایراد کرده باشد وباقطع نظرازهمه بحث های طولا نی اگر انسان به عقل خویش رجوع کندایا این معناخنده دار به نظرنمیرسد؟

 

 ادامه مطلب

ســـــــــــــوال دوم

    

برفرض محال که مولی درحدیث غدیربه معنای دوست باشد ونه به معنای حاکم وخلیفه ایا بعد ازپیامبر(صلی الله علیه واله)به این توصیه عمل شد؟

دوست داشتن باکشتن وجنگیدن ومنزوی کردن چگونه قابل جمع است؟

 ایاخانه نشینی حضرت علی(ع)به مدت 25سال وبه راه انداختن جنگ جمل وصفین محبت ودوستی به اوست؟

 

ســـــــــــوال سوم

 

وهابیون توسل به پیامبررادر زمان زنده بودن وی جایز می دانندامادرزمان مرگ شرک میدانندسوال این است که زندگی ومرگ چه اثری درحقیقت شرک دارداگرشرک است چه پیامبرزنده باشدوچه مرده بایدشرک تلقی شود؟

 

 

ســــــــوال چهارم

ایاواقعاخدایی که درروزقیامت چشم. گوش. دست. پا.ودهان داردوفقط ازداشتن عورت وریش محروم است قابل پرستش است؟ایامی دانیدوهابیون چنین اعتقادی دارند؟

 

 

ســــــــوال پنجم

درجنگ احدوقتی شایعه کشته شدن پیامبرپخش شدچه کسانی فرارکردند که ایه ارتداددرباره ی انهانازل شد؟

<<ثم انزل علیکم من بعدالغم امنه نعاسایغشی طائفه منکم وطائفه قداهمتم انفسهم یظنون باالله غیرالحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامرمن شی قل ان الامر کله الله یخفون فی انفسهم مالایبدون لک یقولون لوکان لنا من الامرشیئا ماقتلنا هاهناقل لوکنتم فی بیوتکم لبرزالذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ولیبتلی الله مافی صدورهم ولیمحص مافی قلوبهم ئالله علیم *بذات الصدور*سوره ال عمران ایه155

ســــــــوال ششم

 

ایا کسی که درمدت 40سال ازعمرخود مشغول پرستش لات .عزی. وسایربت ها بوده است <برفرض این که بعدازان انسان خوبی شده باشد >برای خلافت رسول الله صلی الله علیه واله برمسلمین سزاوار است یاکسی که حتی یک لحظه بت نپرستیده ومسلمین ازاو به عنوان کرم الله وجهه<خداوندروی اورا به واسطه عدم سجده بربت ها کریم داشته> یاد میکنند؟

 

.ســــــــوال هفتم

 

اشخاص به ظاهر عالم برخی از فرقه ها که فتوا به کفر وشرک سایرمذاهب اسلامی میدهند ایاتاکنون فتوا به کفر بوش واوباما وسارکوزی وسایر سردمداران مخالف مسلمین داده اند؟

ایارفاقت این عالم نمایان با ان دشمنان کینه توز مسلمین دلیل این نیست اینان اگاهانه یاناخوداگاه جیره خواران همان استبدادند؟

 

.ســــــــوال هشتم

 

ایاتاکنون علمای فرقه وهابیت حکم وجوب جهادبااسرائییل راصادرکرده اند؟

 

ایافلســطینیان جــزء مسلمانان اهل تســنن نیستند؟

 

وایا مـــوردظــلم وســتم اســـرائیل نیــستند؟

 

.ســــــــوال نهم

 

ایاازنظرعلمی وعقلی برای بحث باشیعیان ودیگرمسلمین میتوانیم به احادیثی که ازنظران ها جعلی و غیرواقعی هستند استناد کنیم ؟

 

چگونه روایاتی را بپذیریم که راویان ان ها کذاب .منحرف.جعال. غیرموثق هستند به راستی ابوهریره.ابن ملجم.سمره ابن جندب .ومعاویه .چه کسانی بوده اند وایامیتوان به احادیث نقل شده ازان ها اطمینان کرد؟

 

.ســــــــوال دهم

 

میــگویند شیعیان قائل به خیانت جبرئیل امین هستند زیراجبرئیل ماموربود که وحی رابر علی نازل کند ولی اوخیانت کرد وبرمحمد صلی الله علیه واله وسلم نازل کرد ایاهیچ شیعه ای را میشناسید که چنین اعــــتقادی داشـــته یاشد؟

ایا این نوع تهمت های پوچ وبی اساس نشان دهنده این نیست که مذهـــب تشـــیع عاری ازعیب ونقص است ؟

چراکه اگرنقص اساسی وجودداشت می بایســـت ان راطرح کنند ونیازی به تهمت ومســـائل ســــاختـــگی نبود؟

 

.ســــــــوال یازدهم

 

میگویند امت برخلافت برخی ازخلفا اجماع کرده اند ایا مخالفینی چون علــــی .سلمــــان.اباذر.مقـــداد و.....جزءامت نبودند که باوجودان ها تعبیر به اجـــماع شده است ؟

 

.ســــــــوال دوازدهم

ایاخــــط فکری دختــــرپیامـــبر با خلفا یکی بوده است واوازعملکرد ان ها راضی بوده است؟

 

اولــــــــــــا

 چراگفته ابی سعیدوابن عباس وشهادت امام علی علیه السلام وامام حسن علیه السلام وامام حسین علیه السلام درباره اینکه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم فدک رابه فاطمه سلام الله علیها بخشیده است .پذیرفته نمی شود .ولی تنها سخن ابوبکر که میگویدازرسول خداشنیدم که< پیامبران ارث نمی گذارند> پذیرفته میشود؟

 

ثانـــــــــــیا

چرا سخن یک نفر بران همه صحابی بزرگ ترجیح داده میشود؟

 

ثالــــــــــــثا

 چراتا ان زمان این سخن را کسی نشنیده بود وکسی ان رانقل نکرده بود؟

 

رابعــــــــــــا

چراتا ان زمان این سخن را حتی کسی از خود ابوبکرنشنیده بود وبرای اینکه ثابت کنیم ناقل این حدیث تنها ابوبکربوده است به منابع زیر رجوع شود

<ابن حاجب درالمختصرفی علم الاصول59/2وفخررازی در المحضورفی علم الاصول 85/2و غزالی درالمستصفی فی علم الاصول 121/2وامدی در الاحکام فی الاصول الاحکام 75/2و348 وبخاری درکشف الاسرار فی شرح اصول البزودی و کنزالعمال 605/2ح14071 وشرح المواقف355/8 وشرح المقاصد278/5......این مطلب رابیان کرده اند

 

.ســــــــوال سیزدهم

 

حب اهل بیت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم طبق روایت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم برهمه مسلمین لازم است وهمه مذاهب نیزچنین ادعایی دارند <زمخشری امام المفسرین اهل سنت روایات وجوب محبت اهل بیت ادرذیل ایه 23سوره شورابه ظورمفصل بیان کرده است>

 با این حال دوست داشتن اهل بیت ومولا علی ابن ابیطالب علیه السلام باجنگ جمل چگونه سازگاراست؟

ســــــــوال چهاردهم

 

جنگ صفین راچه کسانی به راه انداختند؟

محبت اهل بیت وعلی ابن ابیطالب وحسن وحسین بامحبت وقبول داشتن عاملین جنگ صفین چگونه سازگاراست؟

 

.ســــــــوال پانزدهم

 

ایاتعییـــــــن خلیفه کارخوبی اســــــت یانه؟

 اگرخوب است چرامیگوییدپیامبرصلی علیه واله وسلم خلیفه تعیین نکرد؟

اگربـــــــــداســـت ابوبکـــــــــروعمرچرااین کارراانجــــام دادند؟

 

ســــــــوال شانزدهم

 

 ازلحاظ عقل ممکن است که محبت معاویه .طلحه وزبیر وعایشه بامحبت علی ابن ابیطالب علیه السلام دریک دل جمع گردد؟

 به راستی اهل سنت این تناقض را چگونه به جوانان خود پاسخ میدهند؟

 

.ســـــــوال هفدهم

 

اکثریت قریب به اتفاق قاتلین اولاد واهل بیت پیامبرصلی الله علیه واله وسلم مخصوصا دوازده امام یا ازامویان بودند ویا ازعباسیان .حال سوال این جاست که موسس این دوسلسله ویا حامی انها کدام یک ازخلفای راشدین بوده است ؟

به عبارتی دیگر بنیان گذارسلسله اموی معاویه بود.به راستی معـــــــاویه راکدام یک ازخلفابرمسندحکومت شام نشانید وتا اخرین لحظه عمرازوی حمایت کرد؟

 

.ســــــــوال هجدهم

 

حاکم نیشابوری در المستدرک روایتی را ازعلی علیه السلام نقل میکند که حضرتش فرمود( انه مماعهد الی النبی صلی الله علیه واله ان الامه ستغدر بی بعده)

ازپیمان هایی که پیامبرصلی الله علیه واله وسلم ازمن گرفته است این است که امت پس از او به من خیانت خواهند کرد المستدرک3/140

اولــــــــــــــا

 حاکم نبشابوری پس ازنقل این روایت می نویسد اسناد این روایت صحیح است

ثانـــــــــــــیا

ذهبی درتلخیص المستدرک می نویسد اسناد این روایت صحیح است<تلخیص المسترک 140/3>

ثالـــــــــــــثا

علمای اهل سنت مقررکرده اندکه هرحدیثی که درتصحیح ان .ذهبی با حاکم نیشابوری موافق باشد در حکم دوحدیث صحیح است

رابــعــــــــــا

این حدیث را ابن ابی شیبه وبزار ودارقطنی وخطیب بغدادی وبیهقی و.....نقل کرده اند<تاریخ بغدا216/11-تاریخ مدینه دمشق447/42-تذکره الحفاظ995/3>

واماسوال اینجاست که خیانت چه بوده است وخیانت کاران چه کسانی بوده اند؟

 

.ســــــــوال نوزدهم

ایا حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی درمنابع اهل تسنن موجوداست؟

 

اگرهست!!!!!!

فضائل الصحاله.احمدابن حنبل صفحه12/15-مسنداحمدابن حنبل ج3.ص14و17و26وجلد4ص371-سنن الدرامی ج2-عبدالله ابن بهرامی الدرامی ص432-المسترک الحکم نیشابوری ج3ص 109و148 وج 7ص30-السنن الکبری ح10ص114-صحیح مسلم ج7-شرح مسلم ج15ص180-الدیباج علی المسلم ج5-سیوطس ص390-السنن الکبری بیهقی ج7ص30-فی بیان ال محم السنن الکبری -بیهقی ج10ص114-مسندابن جعد ص397-منتخب مسندعبدابن حمیدص114-النسایی ج5ص45-مسندابن یعلی ابویعلی موصلی ج2ص297-صحیح ابن خزیمه ج 4ص63-المعجم الاوسط الطبرای ج4ص33-المعجم الصغیرالطبرای ج1ص131-المعجم الکبیرالطبرای ج5و3ص66-دستورممعالم الحکم ابن سلامه ص146-الفایق فی حذیث زمخشری ج1ص150-کنزالعمال المتقی الهندی ج1ص186وج5ص290-اضوائعلی السنه المحمدیه محمودابودیه ص404-رفع المناره محمودسعیدممدوح ص156-تفسیرالعیاشی ج1ص5و

معنی ان چیست ؟

 

وچگونه ازعترت واهل بیت پیامبرانان درامورجامعه مسلمین استفاده شد؟

 

ایـــــــــــا بعـــــد ازپیامبــراهل بیت اورامنـــزوی نــکــــردند؟

 

.ســــــــوال بیستم

 

ان چه که از حدیث ثقلین متواتر وصحیح است عبارت کتاب الله و عترتی اهل بیتی است چنان چه مسلم<صحیح مسلم4/1873> و ترمذی<سنن ترمذی 5/622> ان را اورده والبانی<سلسله الاحادیث الصحیحه4/356> نیزان راتصحیح کرده است ولی عبارت کتاب الله وسنتی ضعیف است ومالک <الموطا2/899> ان رامرسلا نقل کرده است وقبول مرسل اومورد اتفاق واجماع نیست وهیچ یک ازصحاح سته ان رانفل نکرده ند با این حال چـــــــــــرا اهل تسنن برعبــارت دوم اصــرار دارند وعبارت اول را کمتر ویا اصلا در خطبه ها ذکر نمــــیکنند؟

 

 باتوجه به اینکه عمرابن خطاب درحضورپیامبر ودربیماری موت پیامبراصرار داشت که ما نیاز به سنت پیامبر نداریم واین چنین گفت (حســــبنا کتـــــاب الله) ایااین باروایتی که اصراردارند حـــسبنا کـــــــتاب الله وسنتــــی قابل جمع است؟

 

.ســــــــوال بیست ویكم

 

ایا بعدازپیامبرمردم به دوجناح پیروان صحابه وپیروان اهل بیت علیهم السلام تقسیم نشدند؟

 

 ایا ازنظرعرفی وعقلی اهل بیت علیهم السلام میتوانند به پیامبر نزدیک باشند یا صحابه؟

 

چه کسانی برای حفظ دین واحکام پیامبر بایددلسوزترباشنداین دین مربوط به جدچه کسانی بود؟

 

.ســــــــوال بیست ودوم

 

قاتلیــــــــن امام حسین علیه السلام درروزعاشوراپیروان صــــحابه بودند یا پیـــــرواهل بیت علیهم السلام؟

 

.ســــــــوال بیست وسوم

چگونه است که بــــــوسیــــدن فرزنـــد وهمـــــــسر وپــــدرومـــادروحـــاکـــمان. جایزوپسندیده است ولی بوسیدن خانه خداوحرم پیامبرراشرک عظیم و حرامی غیرقابل بخشش است؟

 ایاجوانان انان میتواننداین جورمسائل راباعقل خویش سازگار سازند؟

 

ودرپایان چندســوال ســیاسی از اقایــون وهــابی

 

.ســــــــوال بیست وچهارم

 

قران میفرماید *ولن ترضی عنک الیهود ولانصاری حتی تتبع ملتهم*یهودیان ومسیحیان ازتوراضی نمیشوند مگران که تابع کیش انان گردی <سوره بقره ایه120>

حال یهودونصارای زمان ما<امــــریکا واســــــــرائیل> ازکــدام یک ازمذاهب موجودراضی هستند؟

 

.ســــــــوال بیست وپنجم

 

ایارضایت یهودونصارا ازیک گروه مسلمین طبق ایه مذکوردلیل پیروی ان مسلمانان ازکفارنیست؟

 

ســــــــوال بیست وششم

 

امریـــــــــکاواســــــــــرائیل با کدام یک ازدولت ها رفیق وهم پیمانند؟

 

ســــــــوال بیست وهفتم

 

چراحکومت های مدعی ازسنت پیامبرصلی الله علیه واله صددرصدازامریکاپیروی میکنند؟

 

.ســــــــوال بیست وهشتم

 

چرامدعیان پیروی ازسنت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم ازفلســــطینیان مظلوم

. که ازظلم صهیونیسم به ستوه مده ند

حمایت نمی کنند؟

 

 

 باوجودی که ان مظلومین همه اهل تسنن هستندراستی چه کسانی ازجنگ مسلمانان غیورلبنان برعلیه صهیونیسم حمایت نکردند وبلکه ازان ابـــــرازنگــــرانی هم کردند؟

 

ســــــــوال بیست ونهم

 

ایاتمام مشــــکل جهان اسلام .زیارت رفتن برخی مسلمین است وهیچ گونه مشکل وظلمی ازسوی یهود ونصارابرجهان اسلام وارد نمیشود؟

چراکاخ های استبدادرارهاکرده اندوبه مبارزه باتعدادی قبرپرداخته اند؟

 

.ســــــــوال سی ام

 

تخریب اثارتاریخی اسلام با چه هدفی صورت میگیرد؟

 

 تاکنون کدام یک ازکشورهای جهان اثارتاریخی خودراتخریب کرده اند؟

 

 به راستی تخریب اثارتاریخی اسلام به بهانه شرک درست است؟

 

 ایاتخریب خندق در محوطه جنگ احزاب وتخریب حرم ائمه بقیع علیهم السلام واثاراحد.کمترازتخریب مجسمه بودا درافغانستان اهمیت داشت که یونسکو نسبت به تعرض به ان اعلامیه صادرکرد؟

 

ایابین وهابیون و سازمان های بین المللی .برای محواثاراسلامی تـــبانـــــی.همکاری وهماهنگی صورت نگرفته است؟

 

 

ســــــــوال سی ویكم

 

چرازنان را دربیشترمساجدعادی <غیرازمسجدالنبی ومسجدالحرام >راه نمیدهندودرمسجدالنبی نیزکمترین حق رابرای انان قائل هستندزنان حق رای ندارند؟

!رانندگی انان جرم محسوب میشود!!!! وهیچ گونه نقشی در اداره کشور وجامه وحتی جامعه زنان نداشته وبادید حقارت به انان نگریسته میشود؟

دریک کلمه حقوق زن دربرخی ازکشورهای مدعی سنت پیغمبرصلی الله علیه واله چراپایمال میشود؟

 وبااین وجودهیچ گاه امریکا وسازمان ملل وشورای امنیت این کشورهای مرتجع را به جهت نقض حقوق زنان محکوم نمی نمایند وحتی حاظربه طرح مسئله هم نیستند؟

 ایااین مهم نشان ازهم پیمانی وتبانی ندارند؟

 

 

طبقه بندی: سوالات یک طلبه شیعه، 
برچسب ها: نقدافكاروهابیت.جواب به شبهات وهابیت.عقل حجت خدا.وهابیت ناقض عقلانیت.بررسی شبهات غدیر.معنی مولادرحدیث غدیر.، آیاتوسل شرك است.بیامبران وتوسل.خدای وهابیت.وهابیت وفلسطین.وهابیت واسرائیل.، آیاشیعیان قائل به خیانت جبرئیل هستند.آیاجبرئیل خیانت كرد.تهمت های وهابیت به شیعیان.آیاامت برخلافت ابوبكروعمروعثمان اجماع كردند.نظرحضرت زهرادرموردخلفا.خط فكری حضرت زهرا باخلفا.فدك.آیابیامبران ارث به جانمیگذارند.دروغ بستن ابوبكربه بیامبر.آیاتعیین خلیفه كاربدی است.خیانت خلفابه امام علی، اسناداهل سنت درموردحدیث ثقلین.كتاب الله وعترتی یا كتاب الله وسنتی.، اهل بیت به بیامبر نزدیكترند یا صحابه.بوسیدن خانه خدا.وهابیت وآمریكاواسرائیل.وهابیت دشمنان اسلام.وهابیت دشمنان قرآن.، هدف وهابیت ازتخریب قبوراهل بیت چیست.وهابیت وتبانی باسازمان های بین المللی.وهابیت ناقضان حقوق زنان.، یک طلبه ایذه ای.سیروس بداغی،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 اسفند 1391 توسط سیروس بداغی
نمایش نظرات 1 تا 30
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد