تبلیغات
صراط خوبان - منــاظـره من درموردزیـارت

صراط خوبان
 
>

                    استقبال باشکوه مردم اهواز از ضریح مطهر امام حسین (ع)

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

          **قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:زورواالقبورفانهاتذکرکم الاخره**

                            به زیارت قبوربروید.زیراآخرت رابه یادشمامی آورد

                                           سنن ابن ماجه ج1ص 5باب 4حدیث1569

 

سخن نخست...آیامامشركیم؟:

یکی ازتهمت هایی که وهابیت آن رابه شیعیان نسبت میدهند وماشیعیان رادرردیف مشرکان وبت پرستان قرارمیدهند همین {مساله زیارت} است که بدون فهم ودرک عمیق این کاروباچشم پوشی ازنصوص خودرا ازاین فیض عظیم بی بهره میکنندومانع انجام آن میشوند.

دراین پست سعی حقیربراین است که مطالبی کوتاه ومفیدومختصر را درخدمت شما ره پویان حقیقت قراربدهم تاهمگی ما ازشراین سخنان پوچ وبی محتوا درامان باشیم گوشه هایی ازاین مناظره بایکی ازهمان افراد به شرح ذیل هست :

او

چراشماشیعیان این همه جنجال به پامیکنید ؟

مــــــــــــــن:

سخن ازچه جنجالی میکنی؟

او

این که به زیارت میروید.....؟

مــــــــــــن:

آیا این کار حرام است؟

او

بله حرام است ودر ردیف شرک به خداست ......!!!

مـــــــــــن:

این سخن شما تهمتی بسیار بزرگ به ماشیعیان است آن هم تهمت به گروهی به نام" شیعه" که ازنظرفرهنگی و منابع ارزشی سرآمد همگان هستند

واین کارشما یاازروی بی اطلاعی است یا ازروی تعصب بی جااست وتوصیه میشود به دنبال حق باشید نه اینکه فورا تهمت بزنید

او

چرا چنین نتیجه ای گرفتید؟

مـــــــــــن:

چون این کارشما{قبل از اینکه به بررسی نصوص وروایات بپردازم} نوعی مقابله باترویج شعائردینی وبزرگداشت اولیای دین هست وچگونه وبا چه منطقی آن راشرک میدانید در صورتی که زیارت قبرصالحان پرستش وعبادت آن هانیست وشریک قراردادن آن ها باخداوند نیست واین کارما هیچ گونه مغایرتی با دستورات وفرامین الهی وقرآنی ندارد؟؟

او

این کارشما به اعمال بت پرستان شبیه است....

مــــــــــــن:

آه....آه.... تو ازاین رو آن راشرک میدانی.....واگرچنین فکرکنی بنابراین تمام مسلمانان وتمام مردم مشرک هستندوشخص جناب عالی نیزمشرک هستید....

او:

چرا....؟چرابه من تهمت میزنی..........؟؟

مـــــــــــــن:

اگربه سفرحج رفته باشی میبینی که همگی هنگام نماز روبه کعبه ایستاده انداما گروهی پشت به مغرب .دسته ای پشت به جنوب وعده ای پشت به شمال ایستاده ونماز میخوانندبا حرفی که شما زدید همه این ها مشرک هستند...

او

چرا؟

 

مـــــــــــــن:

زیرا روکردن به کعبه درحال عبادت همانند رو کردن بت پرستان به بت هایشان میباشدبا این تفاوت که آنان درحال پرستیدن بت .روبه سوی بت های دست ساخته خودمیکنند وگردآنها جمع میشوندوتودرآن حال به سوی خانه ساخته شده ازسنگ رومیکنی!؟

او

فرق بزرگی است میان این دو

 

 

مــــــــــــــن:

چه فرقی دارد؟

او

ما به خاطرانجام فرمان الهی این گونه عمل میکنیم امابت پرستان بت ها راخدایان میدانستندن در پرستیدن بت ها استوتفاوت عبادت ما باآنها از زمین تا آسمان است

مــــــــــــــن:

بنابراین وبا این حساب شباهت در رفتار عامل شرک نیست و "آن چه سبب شرک میشود تا کار بت پرستان شرک باشد انگیزه ونیت آنان درپرستیدن بت هااست" نه صرف عملی که انجام میدهند وازسوی دیگرآن جه سبب شده است که روی کردن به سوی کعبه عملی مشرکانه نباشد قصد پرستش کعبه است

او

بله دقیقا همین گونه است

 

مـــــــــــــن:

ماشیعیان باعشق وعلاقه درمسجدالنبی  مرقدپیامبر رازیارت میکنیم وبه هنگام زیارت آن حضرت وسایر بزرگان وامامان هرگز نیت پرستیدن آنان رانداریم وبین ماومشرکان تنها شباهتی که میتوان فرض کرد تنها یک شباهت ساده رفتاری است وتنها استناد به یک شباهت ساده رفتاری که فاقد انگیزه پرستش غیرخداباشد زیارت قبوررا نه حرام ونه شرک آلودمیکندکه درحدیث آمده است **براساس نیت هاست که پاداش یاکیفراعمال داده میشود**صحیح بخاری ج 1ص3وتفسیرکبیرفخر رازی ج4ص5مساله4

او

حرف هایتان کاملا درست است .چون من سفری که به اروپاداشتم شخصی به من میگفت :شمامسلمانان نیزبت پرستی میکنید وگرد خانه سنگی میچرخید.....ولی سوالی دارم....

مـــــــــــــــن:

بپرسید....

او

چراشماشیعیان به این کاراهمیت فوق العاده ای میدهید....آیادلیلی براین کارتان دارید؟

 

مـــــــــــــن:

چون این کار علاوه براینکه طبق دستورقرآن بزرگداشت شعائرالهی است وتعظیم بزرگداشت اولیاء یکی ازشعائربزرگ الهی است واین باحضور درمرقدآنان حاصل میشود

این رانیز بایدبدانید که عموم مسلمانان به زیارت قبرصالحان ونیکان خودمیروند ودرکشورهای اسلامی آثارباشکوهی برای آنها ساخته شده اندمثلا:

**درالخیل اردن قبرحضرت ابراهیم

**ونزدیک عمان قبرحضرت موسی

**وقبرابوحنیفه دربغداد

**وقبرابوهریره درمصر

**وعبدالقادردربغداد

مورد احترام اهل سنت هستندوآن هابه زیارت انان میروندواین خشونت ها فقط درمدینه وتوسط گروهی اعمال میگردد

او

بله درست است من سفری به مصرداشتم وقبری را دیدم که همه مسلمانان به آنجامیرفتند

راستی میشود روایاتی هم برایم بخوانی؟

 

مــــــــــــــــن:

بله روایات بسیار فراوان است ولی من چندمورداز آنها را ازکتب اهل سنت برای شمابیان میکنم تا که بدانیدازصدراسلام تا امروزاین روایات براستحباب زیارت قبورتاکیددارند

 

پیامبربه زیارت قبورشهدای احدمیرفت{صحیح مسلم-ج2 ص63وسنن نسائی ج3ص76}

 

پیامبرمیفرمودند:به زیارت قبوربرویدزیراآخرت رابه یاد شمامی آورد{سنن ابن ماجه ج1 ص5 باب 4ح 1569}

 

خودایشان به زیارت قبرمادرشان آمنه میرفتند درکنارمادرگریه میکردندواطرافیان هم به گریه می افتادند{سنن ابن ماجه ص501باب48ح1572}

او

آیا این ها درکتب اهل سنت آمده است؟

مــــــــــــــــن:

بله میتوانید رجوع کنیدوآن ها راببینیدوتازه ده ها برابر آن راببینیددرمنابع شیعی هم اهمیت زیارت قبر صالحان به مراتب بیان شده است

 

به عنوان نمونه نقل شده است که رسول گرامی اسلام در پاسخ سوال امام حسن مجتبی علیه السلام که پرسیده بود پدر جان پاداش کسی که شما رازیارت کند چیست؟ورسول مکرم اسلام در جواب ایشان فرمود:فرزندم !!هرکه زنده ومرده مرا یا پدرتووبرادرت وخودت را زیارت کند ..برمن است که هدر روزقیامت دیدارش کنم واورا ازگناهانش نجات دهم{علل الشرایع ص460حدیث5}

 

 

طلحه بن عبدالله میگوید:مابارسول خدادرمدینه برای زیارت قبورشهداخارج شدیم{سنن ابی داوودج2ص218ح357}

 

 

عایشه میگوید:پیامبر آخرشب ها به طرف بقیع میرفت وبراهل بقیع این گونه سلام میداد:السلام علیکم دارقوم المومنین{صحیح مسلمج 2ص363ح 102}

 

 

حاکم نیشابوری باسندخودش این چنین میگوید:فاطمه زهراسلام الله علیهادرزمان حیات پدرش روزهای جمعه به زیارت قبرعمویش میرفت ودر آن جا نمازمیخواند وگریه میکرد{مستدرک حاکم ج1ص533ح1396}

 

 

دارقطنی ازعبدالله ابن عمرنقل میکند:رسول خدافرمود:هرکس قبرمرازیارت کندشفاعت من شامل اومیشود{سنن دارقطنی ج2ص278 حدیث194}

 

 

هرکس به حج برود ومرازیارت نکند درحق من جفاکرده است{کنزالعمال.پاورقی مسنداحمدج2ص392}

او

پس باوجوداین همه روایت چرا عده ای منکر زیارت میشوند

مـــــــــــن:

گویا باوجود این همه روایت آنها تنها به روایتی که راوی اش ابوهریره است استناد کرده اندکه اومیگوید:بارسفربستن جایزنیست مگربه سوی سه مسجد مسجدالنبی ومسجدالحرام ومسجدالاقصی

او

خب پس حق با آ نهاست

مــــــــــــــــن:

دوست من:

 اولا باید توجه داشته باشی روایت را ابوهریره نقل میکند

ثانیا:

باید دانست چه چیزی استثناء شده است اگر گفتیم تمام سفرها استثناءشده اند به جزآن سه جا پس تمام سفرهای معنوی وعلمی وفرهنگی نیزحرام خواهد بود درحالی که قائلین به این حدیث خودشان به تمام دنیا سفرمیکنند

 

ثالثا:

اگربگوییم استثناءازمساجداست وبگوییم یعنی سفربه مساجدجایزنیست الا این سه مسجد دراین صورت سفربرای زیارت پیامبران وامامان وانسان های صالح هرگزمشمول نهی این روایت نخواهدبود

 

رابعا:اگراین روایت ازتمام سفرهابه جزآن سه جا نهی کند سفر به عرفات ومنا وسفربه جها در راه خدانیزجایزنخواهدبود

 

خامسا:

مابه هیچ عنوان این روایت رانمیپذیریم چرا که پیامبرما به گوای روشن تاریخ بارها به مسافرت میرفت ویا حتی روزهای شنبه به مسجد قبا میرفت ودرآنجا نمازمیخواند{صحیح بخاری-ج2ص76}

 

وباید این راهمه آنان که چشم بسته قضاوت میکنند بدانند که حتی اگر روایت رابپذیریم مقصود آن روایت فقط وفقط مساجداست چراکه مساجد همه درفضیلت یکسانندوترجیحی برای سفربه آنان نیست الا این 3مسجد.واین مسئله غیرازسفربرای زیارت قبورالهی است!!!!!!!!وتعجب ازآن هاست که چگونه این تفسیرات را ازخود درست میکنند فتامل

 

او

من اعتراف میکنم که سطح اطلاعاتم از کتب خودمان وکتب شیعه کم است ومن ودوستانم بدون در نظرگرفتن این مباحث شیعیان رامتهم به شرک میکردیم

مـــــــــــــــن:

دوست من خوب است شما ازشیعیان درهرجای دنیا بپرسید که آیاشمادرهنگام زیارت اهل بیت رامیپرستید !!!!!!وبدون درنظرگرفتن خدا ازآن ها طلب حاجت میکنید!!!!یا به گونه ای دیگررفتارمیکنید؟؟؟؟

مطمئنا جواب آن ها این است که ما درهنگام زیارت روحیه عبادتمان به خدا بیشترمیشودوماچون اهل بیت علیهم السلام بندگان خووب خدابوده اند به زیارتشان می آییم وطلب حاجات ما به مثابه وسیله بودن آ نهاست .......

                            باورنداری به نظرات این پست وبلاگ نگاه کن!!!!!!

               دوستان شیعه خواهشا به این طرف جواب بدیدتوروخدا شما چرابه زیارت می رید؟

او: 

آری من زیارت قبوروقبرپیامبررامیپذیرم وازاین به بعد درمورداین مسائل ترجیح میدهم خوب مطالعه کنم وبعدتصمیم بگیرم

من

موفق باشیدوپیروز

 

عکس بالا گوشه ای ازمراسم استقبال ازضریح سیدالشهداصلوات الله علیه درشهراهوازمرکزاستان خوزستان است شهری که چندین وچند سال است شاهدحضورچشمگیر وهابیت درآن هستیم..... ولی این بار کاروان سفینه النجاه است که تمام برنامه هایشان رانقش برآب کرد...طبقه بندی: حقـیـقت زیارت، 
برچسب ها: حقیقت زیارت، زیارت وترویج شعائرالهی، قبرحضرت ابراهیم.قبرحضرت موسی.قبرابوحنیفع.قبرابوهریره، بررسی شبهات وهابیت درموردزیارت، نظربزرگان اهل سنت درموردزیارت، فرق زیارت وبت پرستی، آیازیارت کردن با بت پرستی یکی است،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 دی 1391 توسط سیروس بداغی
نمایش نظرات 1 تا 30
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد